Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, kterou uzavřel Uživatel s Provozovatelem elektronicky prostřednictvím portálu www.solaros.cz a stanovuje závazná pravidla a podmínky poskytování Služby a užívání služby Solaros. Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem.
  2. Níže uvedené definice mají pro účely Smlouvy a VOP následující význam:
   1. VOP – znamená tyto všeobecné obchodní podmínky
   2. Smlouva – znamená Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem. Smlouva je uzavřena registrací Uživatele provedenou Poskytovatelem na portálu www.solaros.cz spolu s odsouhlasením příslušným smluvních podmínek ze strany Uživatele při prvním přihlášení do systému Solaros.
   3. Uživatel – fyzická podnikající nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavírá Smlouvu
   4. Provozovatel – je obchodní společnost good idea, s.r.o, se sídlem K cementárně 234/6, Radotín, 153 00 Praha 5, IČO: 28900774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 151993,
   5. Solaros – znamená softwarovou aplikaci a související službu provozovanou na webovém rozhraní umožňují propojení se systémem CS OTE a vyplňování potřebných dat k výplatě podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, k níž Provozovatel poskytuje Uživatelovi licenci
   6. Služba – znamená službu, kterou na základě Smlouvy poskytuje Provozovatel Uživatelovi, a která zahrnuje licenci k Solaros, údržbu Solaros, vyplňovaní a kontrolu údajů v systému CS OTE prostřednictvím aplikace Solaros a podpůrné služby s touto činností spojené,
 2. Poskytování Služby
  1. Provozovatel provozuje Solaros na internetové adrese www.solaros.cz.
  2. Rozsah Služeb je definovaný v portálu https://www.solaros.cz/o-aplikaci.
  3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou podle doby předplatného zvoleného a uhrazeného Uživatelem.
 3. Cena
  1. Uživatel je povinen za užívání Služby platit cenu na základě doručených daňových dokladů (faktur) vystavených Provozovatelem. Faktury budou vystavovány v elektronické podobě.
  2. Cena Služby je dostupná na https://www.solaros.cz/ceny. Provozovatel je oprávněn změnit výši cen poskytovaných služeb a zařízení vždy jednou ročně k 1. červenci nebo k 1. lednu příslušného roku. O takové změně se provozovatel zavazuje informovat Uživatele vždy nejméně jeden měsíc před účinností takové změny cen, a to e-mailovou zprávou zaslanou Uživateli na adresu uvedenou v registraci. Změna ceny je pro Uživatele závazná až po skončení jeho předplaceného období.
 4. Platební podmínky
  1. Uživatel je povinen uhradit cenu poskytovaných služeb vždy předem na příslušný rok, a to nejpozději do 30 dnů před začátkem příslušného předplatného období. V případě neuhrazení ceny v uvedené lhůtě, je oprávněn Provozovatel vyzvat Uživatele k provedení úhrady ceny na další období a určit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud Uživatel cenu v dodatečné přiměřené lhůtě neuhradí, nejpozději však do začátku příslušného předplatného období, je Uživatel oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností.
  2. Provozovatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn vymazat veškerá data Uživatele ze systému Solaros s výjimkou dat, u kterých mu jejich uchovávání ukládá právní předpis.
 5. Práva a závazky Provozovatele
  1. Provozovatel je oprávněn tyto VOP a Smlouvu jednostranně kdykoli v průběhu trvání měnit. Takovou změnou nesmí dojít ke změně předmětu smlouvy, to neplatí, pokud je taková změna předmětu smlouvy vyžadována změnou obecně závazných právních předpisů. Uživatel v případě jednostranných změn těchto VOP, které odmítne, oprávněn Smlouvu vypovědět postupem uvedeným níže.
  2. Provozovatel se zavazuje učinit veškeré kroky, které jsou v jeho technických možnostech, za účelem poskytovat Službu po celou dobu trvání této smlouvy, a to při zachování plné funkčnosti a dostupnosti prostřednictvím sítě internet.
  3. Dojde-li k nestandardní situaci ve fungování Služby, postupuje Provozovatel zejména v souladu s dokumentem Řešení výpadků služby.
  4. Jestliže Uživatel zjistí problémy s funkčností Služby nebo její dostupností, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Provozovateli pomocí e-mailu info@solaros.cz Uživatel bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu Provozovatele, které ovlivní funkčnost Služby nebo její dostupnost pro uživatele (např. výpadek internetového připojení, vyšší moc, kybernetické útoky na technická zařízení Provozovatele, Uživatele, OTE, a.s. nebo vlastníka síťových zařízení apod.). Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která může Uživateli vzniknout v důsledku výpadků služby způsobených událostmi mimo kontrolu Provozovatele.
  5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může ze závažných provozních důvodů Službu přestat dočasně poskytovat, a to zejména v případech, kdy je nutné zabránit kybernetickému útoku nebo v případě závažné nefunkčnosti technických zařízení, na kterých je Solaros provozován a kterou nelze řešit bez odstávky systému. Oznámení o přerušení poskytování Služby musí být Uživatelovi ihned oznámeno. Provozovatel se však zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují případnou nefunkčnost, či omezenou nebo plnou nedostupnost Služby na období, ve kterém nehrozí Uživateli v důsledku výpadku systému žádná škoda.
  6. Provozovatel dbá v maximální míře o bezpečnost dat uložených na serverech služby Solaros.
 6. Práva a závazky Uživatele
  1. Uživatel se zavazuje používat Solaros pouze za účelem vyplňování údajů v systému CS OTE. Uživatel se zavazuje zaslat nebo zpřístupnit potřebné údaje Provozovateli nejpozdějí do 5. kalendářního dne každého měsíce trvání Smlouvy.
  2. Uživatel se zavazuje poskytovat veškerá data vždy řádně a včas a plně odpovídá za včasnost, přesnost a úplnost všech informací zadávaných přes službu Solaros do systému CS OTE. Provozovat nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která Uživateli vznikne v důsledku:
   1. opožděně dodaných dat ze strany Uživatele nebo ze strany provozovatele distribuční soustavy jako vlastníkem měřícího zařízení,
   2. nesprávných nebo neúplných dat zadaných do systému Uživatelem nebo provozovatelem distribuční soustavy jako vlastníkem měřícího zařízení.
   Provozovatel neodpovídá jakoukoli nevyplacenou podporu výroby elektřiny nebo jiné krácení této podpory, které bylo způsobeno dodáním nepřesných nebo neúplných dat a podkladů ze strany Uživatele nebo jejich opožděným dodáním.
  3. Uživatel se zavazuje na požádání Provozovatele poskytnout nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav Solaros. Uživatel se zavazuje používat Solaros pouze přes rozhraní poskytnuté Provozovatelem.
  4. Uživatel je povinen uchovávat přístupové údaje k Solaros v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému Uživatelskému účtu. Poruší-li Uživatel povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese Provozovatel jakoukoli odpovědnost za škodu, která Uživatelovi vznikne a Uživatel plně odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli, příp. třetím osobám.
 7. Licenční ujednání
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovateli náleží veškerá majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k službě Solaros, Uživatel je proto povinen užívat Solaros pouze v rozsahu udělené licence.
  2. Uživatel uzavřením Smlouvy nabývá nevýhradní licenci k Solaros. Licence je územně omezená na území České republiky a je poskytována výhradně na dobu trvání smlouvy. Uživatel není oprávněn udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
  3. Uživatel rovněž není oprávněn Solaros pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu Provozovatele, to neplatí pro pověřené osoby a zaměstnance Uživatele, které Uživatel pověřil zadáváním údajů do systému Solaros. Licence se rovněž vztahuje na veškeré aktualizace, update či jiné úpravy Solaros, které budou provedeny ze strany Provozovatele.
 8. Ukončení Smlouvy
  1. Smluvní vztah končí odstoupením od Smlouvy, zánikem právnické osoby (Provozovatele či Uživatele), výpovědí nebo dohodou smluvních stran.
  2. Uživatel může kdykoli i bez udání důvodu Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí tři měsíce měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Provozovateli.
  3. Provozovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to kdykoli a bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Uživateli.
  4. Smluvní strany jsou oprávněné od Smlouvy odstoupit v případech uvedených v těchto VOP nebo ve Smlouvě. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel prohlašuje, že je registrován jako správce u Úřadu pro ochranu osobních údajů a nakládá s osobními údaji Uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
  2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom svých zákonných povinností jako správce osobních údajů Uživatelů. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za řádné plnění zákonných povinností správce osobních údajů ze strany Uživatele. Provozovatel využívá osobní údaje výhradně pro plnění Smlouvy.
  3. Veškeré osobní údaje jsou Provozovatelem od Uživatele sbírána za účelem poskytování Služby, zvyšování její kvality a případně zasílání obchodních a marketingových sdělení. K zasílání obchodních a marketingových sdělení musí Uživatel udělit vždy samostatný souhlas, který není součástí Smlouvy.
  4. Veškerá komunikace v rámci Služby je šifrována protokolem https. Uživatel tímto prohlašuje, že tuto metodu šifrování považuje za dostatečně bezpečnou.
  5. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté Uživatelem při vytvoření svého Uživatelského účtu neposkytne třetí osobě. Provozovatel nepředává osobní údaje Uživatele žádným třetím osobám, ať už v postavení správce nebo zpracovatele. Uživatel bere na vědomí, že údaje o výrobě zadávané prostřednictvím služby Solaros do systému CS OTE nejsou osobními údaji ve smyslu příslušných právních předpisů. Provozovatel do systému CS OTE nezadává žádné osobní údaje Uživatele.
  6. Osobní údaje o Uživateli jsou uchovávána v elektronických systémech Provozovatele po dobu trvání smluvního vztahu. Po jeho zániku Provozovatel uchovává pouze osobní údaje nezbytné pro plnění zákonných požadavků vyplývajících z účetních a daňových předpisů, ostatní data a osobní údaje je Provozovatel oprávněn ze systému Solaros bez zálohování odstranit.
  7. Provozovatel zpracovává výhradně osobní údaje, které mu Uživatel při registraci sám poskytl. Uživatel má právo získat informace o tom, zda Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Provozovatel odstraní osobní údaje Uživatele, pokud jsou splněny zákonné podmínky a Uživatel o to požádá. Uživatel je oprávněn měnit v rámci systému Solaros své osobní údaje, přičemž se zavazuje vždy do registrace uvádět výhradně pravdivé a úplné informace.
  8. Uživatel má právo získat osobní údaje, které Poskytovateli sdělil při registraci, v běžném a strojově čitelném formátu nebo tyto osobní údaje předal jinému poskytovateli identické služby.
  9. Uživatel je oprávněn podat stížnost Poskytovateli nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že by při zpracování osobních údajů došlo k pochybení Provozovatele. Více informací o právech Uživatele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací, které se dozvěděly za trvání smluvního vztahu dle Smlouvy.
  2. Práva vzniklá Uživatelovi ze Smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
  3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).
  4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto VOP neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy či těchto podmínek. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.
  5. Smlouva se řídí český právem. Všechny spory ze Smlouvy se smluvní strany zavazují řešit smírně. Pokud se nepodaří spory vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem.
  6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 20.května 2018

Kontaktujte nás, ozveme se zpět

Chcete vytvořit registraci, nevíte si s něčím rady nebo máte nějaký dotaz k Solarosu? Napište nám a rádi vám odpovíme.