Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Solaros.cz s.r.o. (dále jen „VOP“) ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), určují část obsahu smluvního vztahu a upravují některá práva a povinnosti mezi obchodní společností Solaros.cz s.r.o., IČO: 09898964, se sídlem Jeremiášova 2581/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 344289, jako provozovatelem (dále jen „provozovatel“), a třetí osobou jako uživatelem (dále jen „uživatel“), při poskytování služby zahrnující poskytnutí licence k aplikaci Solaros, vyplňovaní a kontrolu údajů výrobce POZE (podporovaný zdroj energie) v systému CS OTE (viz https://www.ote-cr.cz/cs) prostřednictvím aplikace Solaros a podpůrné služby s touto činností spojené (dále jen „Služby“) na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).
  2. VOP jsou zveřejněny na internetové stránce provozovatele www.solaros.cz (dále jen „Internetová stránka“) a jsou uživateli dostupné také v aplikaci Solaros.
  3. VOP jsou pro provozovatele i uživatele závazné. Individuální ujednání uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem má přednost před VOP. VOP jsou v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
  4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou smlouvy na straně uživatele spotřebitel (srov. ust. § 419 občanského zákoníku), řídí se smluvní vztahy neupravené VOP nejen občanským zákoníkem a autorským zákonem, ale také zákonem o ochraně spotřebitele. Pokud je uživatel v postavení spotřebitele, nemohou VOP zkrátit platnými právními předpisy ve prospěch uživatele jako spotřebitele stanovená práva a povinnosti, od nichž se nelze ani ujednáním smluvních stran odchýlit. Je-li smluvní stranou na straně uživatele podnikatel (srov. ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), řídí se smluvní vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem a autorským zákonem.
  5. Aplikací Solaros se rozumí internetová aplikace s názvem Solaros.cz provozovaná na webovém rozhraní na Internetové stránce, umožňují zejména propojení se systémem CS OTE, provozovaným obchodní společností OTE, a.s., IČO: 26463318, sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen "OTE" a vyplňování potřebných dat k výplatě podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, a další související funkcionality.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Smlouva se uzavírá výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace Solaros prvním přihlášením uživatele do aplikace Solaros, při kterém uživatel vyjádří bezvýhradný souhlas s VOP. Proces uzavírání Smlouvy je standardizovaný a nelze tak akceptovat ani odchylky nebo doplnění, s výjimkou vyplnění provozovatelem požadovaných údajů.
  2. Při prvním přihlášením uživatele do aplikace Solaros je uživateli provozovatelem zřízen uživatelský účet, který je uživateli přístupný po zadání přihlašovacích údajů (jméno uživatele a heslo uživatele), které si uživatel při prvním přihlášení zvolí.
  3. Uživatel v postavení spotřebitele je oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy, k čemuž může využít vzorový formulář podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. Odstoupením se Smlouva od počátku ruší a provozovatel vrátí uživateli finanční prostředky, které od něho na základě Smlouvy přijal, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je přijal. Odstoupit od Smlouvy nemůže uživatel, jestliže již bylo s předchozím výslovným souhlasem uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení zahájeno poskytování Služeb provozovatelem; za takový předchozí výslovný souhlas se považuje zaslání nebo zpřístupnění potřebných údajů provozovateli podle čl. 5.1 VOP.
 3. Cena a platební podmínky
  1. Cena za Služby je provozovatelem uživateli účtována podle tarifu ve formě předplatného na dobu jednoho roku, pokud není výslovně uvedeno jinak. Tarif si uživatel vybere z aktuální nabídky při uzavření Smlouvy, pro následující období pak z aktuální nabídky v aplikaci Solaros.
  2. Uživatel je povinen uhradit cenu Služeb vždy předem na příslušný rok, a to nejpozději do 30 dnů před začátkem příslušného předplatného období.
  3. Cenu uživatel uhradí způsobem (platební metodou), který umožňuje platební brána třetí strany v aplikaci Solaros, pokud se provozovatel s uživatelem nedohodou jinak.
  4. Cena je stanovena vždy včetně všech daní a poplatků, včetně odměny za poskytnutí licence uživateli k užívání aplikace Solaros. Uživatel však nese náklady na zajištění svého kvalifikovaného elektronického podpisu, který je povinen si sám zajistit.
  5. Provozovatel vždy vystaví uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, kterou uživateli doručí do aplikace Solaros.
  6. Aktuální tarify předplatného budou zveřejněny v aplikaci Solaros a na Internetové stránce. Provozovatel je oprávněn změnit cenu Služeb (tarify) vždy jednou ročně s účinností od 1. července nebo s účinností od 1. ledna. O takové změně se provozovatel zavazuje informovat uživatele vždy nejméně jeden měsíc před účinností takové změny ceny, a to v aplikaci Solaros. Změna ceny Služeb je pro uživatele závazná vždy nejdříve až po ukončení období, na které má Služby předplacené.
  7. Pokud nebude uživatel souhlasit s navýšením ceny Služeb dle předchozího odstavce, vyjádří svůj nesouhlas tím, že předplatné na další období ve lhůtě splatnosti neuhradí. Smlouva tím bude bez dalšího ukončena uplynutím posledního dne, na které měl uživatel uhrazené předplatné za Služby.
 4. Trvání smlouvy
  1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která odpovídá době předplatného Služeb vybraného z nabídky provozovatele v aplikaci Solaros a uhrazeného uživatelem.
  2. Pokud uživatel neuhradí předplatné na další období ve lhůtě splatnosti, bude Smlouva bez dalšího ukončena uplynutím posledního dne, na které měl uživatel uhrazené předplatné za Služby.
  3. Pokud provozovatel zjistí, že uživatel užívá aplikaci Solaros, aniž by měl uhrazenou cenu Služeb, je provozovatel oprávněn bez dalšího Smlouvu ukončit tím, že takovému uživateli znepřístupní aplikaci Solaros.
  4. Smlouvu lze dále ukončit výpovědí, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem.
  5. Kterákoliv ze smluvních stran může kdykoli i bez udání důvodu Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud Smlouvu vypoví uživatel, není provozovatel povinen vydat uživateli předplatné uhrazené uživatelem; částka předplatného, která nebude uživateli podle předchozí věty vydána, bude považována za odstupné.
  6. zhledem k tomu, že poskytování Služby je dlouhodobým opakujícím se plněním stejného druhu s tím, že nelze vyloučit změny na trhu POZE, uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn uživateli navrhnout změnu VOP a Smlouvy kdykoli v průběhu trvání Smlouvy, nejpozději však jeden měsíc před nabytím účinnosti takové navrhované změny. Takovou změnou nesmí dojít ke změně předmětu Smlouvy s výjimkou, pokud by taková změna byla vyžadována změnou platných právních předpisů; pro úplnost, úprava ceny Služeb, jak je uvedena výše, není tímto ujednáním dotčena. Pokud uživatel s navrhovanými změnami VOP a Smlouvy nesouhlasí, může takový návrh odmítnout nejpozději do dne předcházejícího nabytí účinnosti navrhované změny. V takovém případě Smlouva končí uplynutím dne předcházejícího nabytí účinnosti navrhované změny.
  7. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je po ukončení Smlouvy povinen vymazat veškerá data uživatele z aplikace Solaros s výjimkou dat, u kterých mu jejich uchovávání ukládají platné právní předpisy.
 5. Práva a povinnosti uživatele a provozovatele
  1. Uživatel se zavazuje používat aplikaci Solaros pouze za účelem vyplňování údajů v systému CS OTE. Uživatel se zavazuje zaslat nebo zpřístupnit potřebné údaje provozovateli nejpozději do 5. kalendářního dne každého měsíce trvání Smlouvy. Uživatel se zavazuje archivovat data předávaná do aplikace Solaros.
  2. Uživatel se zavazuje poskytovat veškerá data vždy řádně a včas a plně odpovídá za včasnost, přesnost a úplnost všech informací zadávaných přes aplikaci Solaros do systému CS OTE. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která uživateli vznikne v důsledku: a) opožděně dodaných dat ze strany uživatele nebo ze strany provozovatele distribuční soustavy jako vlastníka měřícího zařízení, b) nesprávných nebo neúplných dat zadaných do aplikace Solaros nebo systému CS OTE uživatelem nebo provozovatelem distribuční soustavy jako vlastníkem měřícího zařízení.
  3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli nevyplacenou podporu výroby elektřiny nebo jiné krácení této podpory, které bylo způsobeno dodáním nepřesných nebo neúplných dat a podkladů ze strany uživatele nebo jejich opožděným dodáním.
  4. Uživatel se zavazuje na požádání provozovatele poskytnout provozovateli nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav aplikace Solaros. Uživatel se zavazuje používat aplikaci Solaros pouze přes rozhraní poskytnuté provozovatelem.
  5. Uživatel je povinen uchovávat přístupové údaje k aplikaci Solaros v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému uživatelskému účtu. Poruší-li uživatel povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese provozovatel jakoukoli odpovědnost za škodu, která uživateli vznikne a uživatel plně odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli, příp. třetím osobám.
  6. Jakékoliv informace vložené uživatelem do aplikace Solaros se stanou součástí databáze provozovatele. Uživateli žádné právo k takové databázi nevzniká.
  7. Provozovatel se zavazuje učinit veškeré kroky, které jsou v jeho technických možnostech, za účelem poskytovat Službu po celou dobu trvání této Smlouvy, a to při zachování plné funkčnosti a dostupnosti prostřednictvím sítě internet.
  8. Dojde-li k nestandardní situaci ve fungování aplikace Solaros nebo Služeb, zavazuje se provozovatel vyvinout maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby aplikace Solaros nebo Služby byly funkční ve standardním režimu.
  9. Jestliže uživatel zjistí problémy s funkčností aplikace Solaros nebo Službami, nebo jejich dostupností, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli na e-mail info@solaros.cz Uživatel bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu provozovatele, které ovlivní funkčnost aplikace Solaros nebo Služby, nebo jejich dostupnost pro uživatele (např. výpadek internetového připojení, vyšší moc, kybernetické útoky na technická zařízení provozovatele, uživatele, OTE nebo vlastníka síťových zařízení apod.). Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která může uživateli vzniknout v důsledku výpadků aplikace Solaros nebo Služby způsobených událostmi mimo kontrolu provozovatele.
  10. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel může zejména z provozních důvodů aplikaci Solaros odstavit, změnit, znepřístupnit nebo v krajním případě přestat poskytovat Službu (zejména v případech, kdy je nutné zabránit kybernetickému útoku nebo v případě závažné nefunkčnosti technických zařízení, na kterých je aplikace Solaros provozována a kterou nelze řešit bez odstávky systému). Oznámení o přerušení poskytování Služby musí být uživateli ihned oznámeno předem, pokud je to možné
  11. Provozovatel se zavazuje dbát v maximální možné míře, kterou lze po provozovateli spravedlivě požadovat, o bezpečnost dat uložených v aplikaci Solaros.
 6. Licenční ujednání
  1. Uživatel bere na vědomí, že provozovateli náleží veškerá majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k aplikaci Solaros. Uživatel je proto povinen užívat aplikaci Solaros pouze v rozsahu a za podmínek, které jsou uživateli umožněny v aplikaci Solaros při jejím obvyklém užívání běžným uživatelem.
  2. Uživatel uzavřením Smlouvy nabývá nevýhradní právo k užívání aplikace Solaros po dobu trvání Smlouvy. Licence se vztahuje na veškeré aktualizace, update či jiné úpravy aplikace Solaros, které budou provedeny ze strany provozovatele.
  3. Uživatel není oprávněn udělovat podlicenci nebo postoupit licenci třetí osobě. Uživatel není oprávněn poškozovat nebo pozměnit aplikaci Solaros nebo zjišťovat její zdrojový kód.
  4. Uživatel rovněž není oprávněn Solaros pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu provozovatele, to neplatí pro pověřené osoby a zaměstnance uživatele, které uživatel pověřil zadáváním údajů do aplikace Solaros.
 7. Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu
  1. Práva a povinnosti vyplývající z odpovědnosti provozovatele za vady Služby se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem a pokud je uživatel spotřebitelem, pak také zákonem o ochraně spotřebitele.
  2. Provozovatel odpovídá za vady, které mělo plnění Služby, nebo plnění části Služby v okamžiku předání a převzetí plnění Služby, nebo části plnění Služby. Provozovatel dále odpovídá uživateli za vady Služby, které má Služba, pokud není poskytována ve shodě se Smlouvou, tj. pokud neodpovídá popisu Služby a není poskytována po sjednanou dobu.
  3. V případě vadného poskytnutí Služby má uživatel právo na bezplatné odstranění takové vady Služby, je-li takové odstranění vady možné. Nelze-li vadu Služby odstranit, má uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny Služby. Pokud by vada Služby měla charakter podstatného porušení Smlouvy, může uživatel od Smlouvy odstoupit.
  4. Práva dle předchozího odstavce uživateli nenáleží, pokud o vadě Služby věděl uživatel ještě před poskytnutím Služby nebo pokud vadu Služby uživatel sám způsobil, dále pak v případech stanovených platnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností, poskytovatel neodpovídá za vyplacení nebo nevyplacení jakýchkoliv finančních prostředků ze strany OTE.
  5. Provozovatel uplatněnou vadu (reklamaci) dle předchozích odstavců vyřídí ihned, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění.
  6. Uživatel, který je spotřebitelem, má v souladu s platnými právními předpisy právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace, které musí uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
  7. Uživatel uplatní vady na kontaktním e-mailu provozovatele, a to bezodkladně po jejich zjištění, a v případě uživatele, který je spotřebitelem bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí (konkrétní části) Služby.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů, zákona o evidenci obyvatel, vše v platném znění, zpracovává osobní údaje uživatele nezbytné pro plnění Smlouvy, a to jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště, a další údaje nezbytné pro plnění Smlouvy nebo v rámci požadavků systému CS OTE nebo OTE na výrobce POZE (viz https://www.ote-cr.cz/cs). Provozovatel zpracovává pro výše uvedené účely osobní údaje sám nebo na základě smluvního vztahu prostřednictvím třetích osob. Dodavatel uchovává osobní údaje v elektronické podobě po nezbytně nutnou dobu vyplývající z účelu Smlouvy a požadavků systému CS OTE nebo OTE na výrobce POZE a do vypořádání práv a závazků ze Smlouvy vyplývajících. Uživatel byl před uzavřením Smlouvy informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou jeho údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude údaje zpracovávat a komu případně mohou být údaje zpřístupněny. Uživatel byl před uzavřením Smlouvy rovněž poučen o tom, zda je poskytnutí údaje povinné či dobrovolné. Dále byl uživatel před uzavřením Smlouvy poučen o právu přístupu k údajům, právu na opravu údajů, jakož i o dalších právech stanovených v čl. 15, 16, 17, 18, 20 a 21 GDPR. Údaje uživatele budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účely výše uvedenými. Údaje uživatele budou provozovatelem zpřístupněny zaměstnancům a jiným pověřeným osobám, kteří se podílejí na plnění výše uvedených činností provozovatele, dále pak společnosti OTE a společnosti good idea s.r.o., IČO: 28900774, sídlem K cementárně 234/6, 153 00 Praha 5 – Radotín. Údaje uživatele budou zpracovávat manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřené osoby.
  2. Uživatel bere na vědomí, že část Služby může být uživateli poskytována prostřednictvím společnosti good idea s.r.o.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Provozovatele lze kontaktovat písemně na adrese sídla provozovatele, jak je uvedena výše. Dále pak prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na Internetové stránce nebo prostřednictvím kontaktního e-mailu provozovatele info@solaros.cz
  2. Pokud uživatel zjistí jakékoliv chyby při užívání aplikace Solaros (včetně případné chyby při uzavírání Smlouvy), stejně tak jako jakoukoliv chybu při zadávání dat do aplikace Solaros, lze takovou chybu odstranit/opravit novým zadáním, pokud to aplikace Solaros umožňuje, nebo je nezbytné kontaktovat provozovatele a chybu ve spolupráci s provozovatelem odstranit.
  3. Uživatel bere na vědomí, že pro přístup k aplikaci Solaros je vyžadováno stabilní internetové připojení a kompatibilní webové prohlížeče (provozovatel doporučuje Google Chrome, pro který je aplikace Solaros optimalizována), které si zajišťuje uživatel na své náklady a odpovědnost.
  4. Provozovatel není vůči uživateli který je spotřebitelem vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  5. Provozovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem vymezeném rozsahu dozor Česká obchodní inspekce, která je také subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (viz internetová adresa https://www.coi.cz nebo https://webgate.ec.europa.eu/odr/).
  6. Uživatel uzavřením Smlouvy souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady spojené s užitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy, tj. např. náklady na internetové připojení, si nese uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, kterou má uživatel sjednanou se svým poskytovatelem.
  7. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2023.

Kontaktujte nás, ozveme se zpět

Chcete vytvořit registraci, nevíte si s něčím rady nebo máte nějaký dotaz k Solarosu? Napište nám a rádi vám odpovíme.